Marc Swyngedouw

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

Open brief aan de schepen van Onderwijs (3/4): Bos- en zeeklassen en voor- en naschoolse opvang duurder. Ook voor armen.

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 11 okt, 2018 16:47:54


ZEE- EN BOSKLASSEN DUURDER, OOK VOOR ARMEN

Marc Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen n° 20)

- De sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in Malle, Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout in 2013 – 2014 betekende zowat het einde van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen.

- 1,8 miljoen Euro besparingen volgens Open-VLD.

- Gezien de slechte luchtkwaliteit van Antwerpen is een verblijf aan zee of in het bos geen luxe.

- Vooral kansarme kinderen zijn het slachtoffer.

- Natuureducatie is de dupe.

- Nu ligt Domein Peerdsbos (de Leerexpert – Stedelijk Onderwijs) onder vuur van N-VA- en Open-VLD. Sluiting dreigt.

- Prijsverhoging van voor- en naschoolse opvang (ook voor arme kinderen) staat op de agenda raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs van december 2018.

- Ook de opvangprijs voor kinderen met arme ouders (Verhoogde Tegemoetkoming) zou verhogen.

Antwerpen, 12/10/2018

Geachte heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw - weinig kritische - zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Ik wil graag enkele kanttekeningen bij uw hoerageroep plaatsen. Bijvoorbeeld bij het afschaffen van de bos- en zeeklassen voor de leerlingen van het Stedelijke Onderwijs.

De sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in Malle, Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout (2013 – 2014) betekende zowat het einde van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Volgens een persbericht van Open-VLD bespaarde u daarmee 1,8 miljoen Euro. Deze besparing treft vooral kansarme kinderen, anderstalige nieuwkomers en kinderen met een fysieke beperking. Kinderen die zelden de stad uitkomen – en dat is gezien de slechte luchtkwaliteit geen overbodige luxe.

Voor een belangrijke groep kinderen betekent dat dat ze nog amper weten wat een bos is en de zee pas te zien krijgen als ze er zelfstandig naar toe kunnen. Als. Onderwijs midden in de natuur en aan zee vervalt hiermee voor een belangrijk gedeelte. De vervanging van deze infrastructuur door een systeem met vouchers heeft ervoor gezorgd dat in 2014 al meteen 15% minder kinderen uit het Stedelijk Onderwijs op bos- en zeeklassen gingen. Omdat de ouders voor deze meerdaagse uitstappen nu financieel moeten bijpassen.

Daarenboven kwam de opbrengst van de verkoop van dit vastgoed niet ten goede aan het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen, maar kwam die in de stadskas terecht. Overigens viel de opbrengst van die verkoop wel zwaar tegen – u dacht dat home Mathilde Schroyens 18 miljoen euro zou opbrengen, maar het werd negen miljoen, exact de helft dus. En u wist niet dat Diesterweg contractueel niet zomaar kon worden verkocht. Foutje.

U beweert dat de invoering van de voucher van 18 Euro per nacht/leerling voor leerlingen van álle netten ervoor zorgt dat er meer leerlingen van bos- en zeeklassen kunnen genieten. Helaas, alle betrokken leerkrachten en onderwijsmedewerkers spreken dat tegen. Er is slechts een beperkte capaciteit van goedkope infrastructuur – begrijpelijk, want u hebt zelf een belangrijk gedeelte van die capaciteit vernietigd.

Nu ligt de Leerexpert, de school in het Peerdsbos in Brasschaat, onder vuur van N-VA en Open-VLD. In die school leren jongeren hun beroep in een realistische omgeving. Volgens de tegenstanders gaat het om ‘het verdoken openhouden’ van een bosdomein onder het mom van een school. Zelfs het elektriciteitsverbruik en de andere nutsvoorzieningen worden in de afrekening van de school opgenomen om aan te tonen dat de school verlieslatend zou zijn. Dat gebeurt voor geen enkele andere school van het Stedelijk Onderwijs. Dat de scholen van Brasschaat op vraag van de plaatselijke N-VA ook toegang willen hebben tot het domein van de Leerexpert in het Peerdsbos, vormt dan weer geen probleem. Dat kan dus anders en beter!

Niet alleen moet voor ons onderwijs helemaal niet ‘rendabel’ zijn. Onderwijs moet rechtvaardig zijn én van hoge kwaliteit. Dat kan! Meerdaagse bos- en zeeklassen zijn niet alleen gezond – kijk naar de onderzoeken over luchtkwaliteit - maar ook pedagogisch noodzakelijk. We willen een beleid dat rekening houdt met de financiële draagkracht van ouders. Dat geldt trouwens niet alleen voor meerdaagse uitstappen. Zowel U als ik weten dat op de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs in december 2018 de prijsverhoging voor de voor- en naschoolse opvang is geagendeerd. En dat u die verhoging ook wil doen voor de kinderen van ouders die een Verhoogde Tegemoetkoming krijgen omdat ze een uiterst laag inkomen hebben. Meneer de schepen, zowat de helft van de leerlingen in de basisscholen van het Stedelijk Onderwijs zal daarvan het slachtoffer zijn. Dat u die maatregel wil na de gemeenteraadsverkiezingen maar voor de installatie van een nieuw stadsbestuur is cynisch en asociaal.

Met hoogachting

Marc Swyngedouw

  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post28

Open brief aan de schepen van Onderwijs (3/4): Waar blijven de extra leerkrachten?

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 11 okt, 2018 11:11:17

WAAR BLIJVEN EXTRA LEERKRACHTEN?

Marc Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen, n° 20)

· We weten al sinds 2016 dat we op een enorm tekort aan leerkrachten afstevenen. Maar er is geen specifiek beleid rond gevoerd.

. 2016: 1.610 extra leerkrachten nodig tegen 2020.

. 2018: 3.000 extra leerkrachten nodig tegen 2025.

· Het ziekteverzuim stijgt sterk in het Stedelijk Onderwijs. Vooral bij directies.

. Afwezigheid vooral vanwege psychosociale redenen.

. Psychosociale risicoanalyse in Stedelijk 0nderwijs gebeurt schoorvoetend of niet. Er is geen monitoring van de gevolgen die de scholen geven aan de analyse.

Antwerpen, 11/10/2018

Geachte heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen,

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw - weinig kritische - zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Mag ik even kritisch en onderbouwd terugkomen op het dreigende en onderschatte tekort aan leerkrachten in onze stad.

Mijnheer de schepen, u maakt zich terecht zorgen over het tekort van 3.000 leerkrachten tegen 2025 in het Antwerpse onderwijs. U kondigt nu een campagne aan om studenten aan te zetten de lerarenopleiding te volgen en de leerkrachten beter te ondersteunen (Het Laatste Nieuws 4/9/18). In 2016 meldde u dat er tegen 2020 een tekort van maar liefst 1.610 leerkrachten zou zijn (Gazet Van Antwerpen 10/08/16). U had het over een uitval van leerkrachten binnen de 5 jaar van 40% – dat is twee keer meer dan in de rest van Vlaanderen (GVA 10/08/16 en HLN 4/9/18).

Helaas ondernam u de voorbije jaren wel heel weinig om een oplossing voor dat lerarentekort te vinden. Er zijn in deze periode in Antwerpen weinig of geen beleidsmaatregelen genomen. Maatregelen om leerkrachten te steunen worden wel stoer in de pers aangekondigd en in het Lokaal Overlegplatform besproken. Maar op het terrein gebeurt er vanuit de stad weinig of niets. Ik heb als lid van de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs u geen enkel concreet voorstel weten formuleren. Wanneer komt u met een uitgewerkt plan op de proppen? Een eerste kleine stap zou al kunnen zijn dat u de ouders voldoende informeert over de langdurige afwezigheid van bepaalde vakleerkrachten. Of over het feit dat u geen vervanging voor langdurig afwezige onderwijzers in de lagere school blijkt te vinden.

Wanneer na lang aandringen van de onderwijsvakbonden er een onderzoek komt naar het welzijn van de leerkrachten op het werk in het Stedelijk Onderwijs (1) doen er van de 110 scholen (instellingsnummers) een dertigtal scholen gewoon niet mee. Na opnieuw sterk aandringen van de vakbonden blijkt eind vorig schooljaar dat er nog een tiental scholen geen risicoanalyse uitgevoerd hebben. Als u leerkrachten in Antwerpse scholen wilt houden, is het toch een goed idee om na te gaan hoe ze zich op school in hun vel voelen?

Of de scholen nadien daadwerkelijk iets ondernemen met de resultaten van de doorlichting wordt ook al niet systematisch bijgehouden. Wat we wel weten is dat de ziekteverzuimcijfers in het Stedelijk Onderwijs sterk de hoogte ingaan. In het basisonderwijs stijgt het verzuimpercentage met 32% en in het secundair onderwijs met 34% tussen 2014 en 2016. Bij iedereen: het onderwijzend personeel, de administratieve krachten, het paramedisch personeel en de opvoeders. Bij de directies en het technisch personeel is het probleem het grootste. Het ziekteverzuim in het Antwerps Stedelijk Onderwijs ligt voor de meeste categorieën beduidend hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Personeelsleden van het Stedelijk Onderwijs zijn ook langer ziek. Het aantal personeelsleden dat langer dan 180 dagen ziek is verdubbelde haast tussen 2014 en 2016. Ziekteverzuim wegens psychosociale redenen komen het meeste voor - bij de directies gaat het om 50% van alle ziektedagen in het basisonderwijs en 65% in het secundair onderwijs van de ziektedagen.

permanent aandacht aan het welzijn van leerkrachten, directies en ander personeel in het onderwijs? De psychosociale risicoanalyses moeten tijdig gebeuren en de opvolging kan veel professioneler. Waarom krijgen alleen de leerkrachten op het Kiel een introductie in de leefwereld van hun leerlingen via rondleidingen en participatie in de wijk van hun school? Laten we in een goede en efficiënte netoverschrijdende opleiding en ondersteuning van schooldirecties voorzien. En waar blijft de promotie van de lerarenopleiding bij de stedelijke jeugd waarover al jaren wordt gesproken?

Met hoogachting

Marc Swyngedouw

(1) Dat onderzoek gebeurde volgens de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk – een gevolg van de wet psychosociale risico’s op het werk, in voege dd. 1/9/14.  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post27

Open brief aan de schepen van onderwijs (2/4): Toch niet zo veilig naar school.

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 10 okt, 2018 10:56:54

Open brief onderwijs (2/4) – TOCH NIET ZO VEILIG NAAR SCHOOL

Marc Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen n° 20)

· 3 september. Begin van het schooljaar. 12 schoolstraten in Antwerpen – voor 352 schoolgebouwen.

· Tegen dit tempo duurt het nog minimaal 88 jaar voordat alle scholen schoolstraten hebben.

· Venstertijden voor vrachtwagens zijn onbestaand.

· Conflictvrije kruispunten en fietsstraten zijn er amper.

· Snelheidsovertredingen in Zone 30 worden niet gecontroleerd.

Geachte Heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw - weinig kritische - zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Mag ik vandaag enkele kanttekeningen bij uw hoerageroep over ‘Veilig naar school’ plaatsen?

Alle partijen beweren dat ze ‘veilig naar school’ hoog in het vaandel voeren deze verkiezingen. De vraag is alleen hoe urgent het huidige stadsbestuur dat vindt. Met de nodige poeha kondigt het bestuur de komst van elke schoolstraat in Antwerpen aan. In zo’n straat, of een stuk ervan, mag aan het begin en het einde van de schooldag geen gemotoriseerd verkeer rijden. Zo kunnen scholieren veilig de school betreden of verlaten. In 2014 werd de eerste schoolstraat geopend. Bij het begin van dit schooljaar waren er 12 (of 14, het is me niet geheel duidelijk). Of het er 12 of 14 zijn, maakt niet uit. Feit is dat er elk jaar dus pakweg drie schoolstraten bijkomen. 0,04% van alle scholen liggen in een schoolstraat. Alleen telt deze stad, u weet dat beter dan wie ook, 352 schoolgebouwen (zonder het deeltijds kunstonderwijs – de kunstacademiën). Tegen dit ritme hebben we tussen 88 tot 117 jaar nodig om alle scholen van een schoolstraat te voorzien. Kan het wat sneller?

Mag ik het in datzelfde kader ook eens over fietsstraten, Zone 30 en venstertijden voor vrachtvervoer hebben? Venstertijden voor vrachtwagens maken dat er geen vrachtwagens in de directe omgeving van scholen rijden tijdens het begin en het einde van de schooldag. Daarover kunnen we in Antwerpen heel kort zijn. Antwerpen heeft namelijk geen venstertijden. Zone 30 is zeker binnen de Ring bijna veralgemeend. Alleen houdt niemand er rekening mee en houdt het stadsbestuur geen snelheidscontroles. Uw bestuur vindt handhaving en sanctionering in dat geval niet belangrijk. De fietsstraten zijn in Antwerpen zo schaars en zo slecht zichtbaar (neem de Grote Hondstraat) dat ze geen invloed hebben op iets wat op een ‘veilig naar school’-beleid zou kunnen zijn. Laat me toe één voorbeeld te nemen. De Lamornièrestraat, parallel met de Belgiëlei.

Die Lamornièrestraat telt maar liefst 7 schoolgebouwen. En er passeren ook nog veel ouders die hun kinderen naar een school in de buurt brengen. Die Lamornièrestraat is Zone 30… Dat is de theorie. Maar, maar. (1) Het is een smalle straat waar auto’s fietsers eigenlijk niet kunnen inhalen. (2) De snelheid van de auto’s wordt er nooit gecontroleerd – ook al staan er bijna elke dag agenten ergens in de straat. (3) Door de aanwezigheid van bedrijven (bank, uitgeverij, …) rijden er ook geregeld zware vrachtwagens door de straat, ook tijdens het begin en het einde van de schooldag. Vrachtwagens blokkeren de straat tijdens het laden en lossen – fietsers moeten over het voetpad, auto’s staan in file te toeteren en vertrekken dan in hoge vaart. Dus is mijn vraag waarom u als schepen van Onderwijs, en als verantwoordelijke voor de schoolgaande jeugd, de voorbije zes jaar niet heeft geëist dat uw collega Kennis deze uiterst gevaarlijke situatie zou aanpakken? Waarom wordt hier niet gewerkt met een fietsstraat en met venstertijden voor (verbod op) vrachtwagens. Moeten er eerst zware ongelukken komen? Dat kan dus anders en veel beter!

Ik zou u willen vragen om een aantal zaken die we in het sp.a-programma gemeenteraadsverkiezingen Antwerpen voorstellen eens goed te bekijken.

· De belangrijkste straten die door leerlingen (en hun ouders) worden gebruikt om naar school te fietsen en waar scholen zijn, willen we tot fietsstraten omvormen.

· Schoolstraten moeten voor alle scholen gelden, en snel.

· We voeren venstertijden in voor vrachtwagens, bussen en vuilniskarren in de grote omgeving van alle scholen en op de belangrijkste toegangswegen tot scholen.

· Waar ouders en kinderen omwille van de veiligheid tegen de rijrichting op het fietspad rijden, maken we fietsen in twee richtingen mogelijk.

· We maken kruispunten conflictvrij en zorgen ervoor dat fietsers enkele seconden voor de auto’s kunnen vertrekken.

Met hoogachting

Marc Swyngedouw  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post26

Open brief aan de schepen van onderwijs (1/4) over Area2020

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 09 okt, 2018 10:30:48
Foto: Wim Rossiers

WAT U DEED TEGEN SCHOOLUITVAL, IS MARGINAAL

Marc Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen n° 20)

· A’REA 2020 bereikte 601 van de ca. 6.500 leerlingen op het Kiel. En biedt dus geen antwoord op de ongekwalificeerde uitstroom.

· In de communicatie heeft de schepen het altijd over € 1.000.000 voor A’REA 2020. In werkelijkheid ging er in het schooljaar 2017-2018 niet eens € 400.000 naar de projecten van A’REA 2020.

· Het budget daalde in 2018 naar 731.094€. De doelstellingen werden niet gehaald.

· Per bereikte leerling kostte A’REA 2020 liefst € 641.

· Het KAAP-project om ouders Nederlands te leren, bereikte 155 deelnemers is 5 scholen.

· Wij willen het anders en beter!

Geachte heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen,

Het was jammer dat u op 7 september ll. zonder u te verontschuldigen niet aanwezig was op de enige raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO) die uitsluitend over de kwaliteit van het onderwijs ging. Deze raad kwam er op mijn uitdrukkelijke vraag – die vraag dateert overigens al van januari 2018. Het was deze bestuursperiode (2013-2018) de eerste raad van bestuur die uitsluitend over de kwaliteit van het Antwerpse Stedelijk Onderwijs ging. Vreemd toch, dat het bestuur van het Stedelijk Onderwijs het zelden of nooit over de kwaliteit van het onderwijs heeft? We hadden op uw vraag de vergadering een halfuur vervroegd zodat u zeker present kon tekenen. Helaas had u uiteindelijk belangrijkere dingen om handen dan het bespreken van de kwaliteit van het onderwijs in de stadsscholen, nochtans uw quasi enige bevoegdheid. Dat belette u dan weer niet om vervolgens een persconferentie te geven over de inhoud van de vergadering die u niet had bijgewoond.

Ik las dat u zichzelf een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw - weinig kritische - zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Trots klopt u zich op de borst over A’REA 2020. U heeft volgens eigen zeggen het middel gevonden om de torenhoge ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen in Antwerpen te keren. Die uitstroom is inderdaad een drama. De laatste tien jaar hebben in onze stad afgerond 14.000 jongeren zonder kwalificatie of diploma de banken van het secundair onderwijs verlaten. Sinds 2010-2011 was de ongekwalificeerde uitstroom wel in dalende lijn gegaan. Dat was de verdienste van uw voorganger Robert Voorhamme (sp.a) die onder meer het antizittenblijven- en het antispijbelplan lanceerde. Jammer genoeg is de ongekwalificeerde uitstroom onder uw beleid terug gestegen naar 20,7 % in 2015-2016 (het meest recente cijfer). Dat is dubbel zoveel als in Vlaanderen en slechter dan het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (een stad met nog meer kansengroepen dan Antwerpen).

Maar nog eens, volgens u biedt A’REA 2020 het antwoord op de ongewenste ongekwalificeerde uitstroom. Dat plan werd om te beginnen uitsluitend in de wijk het Kiel (en de grens met Hoboken) uitgerold. Het Kiel telt ca. 6.500 leerlingen (basis- en secundair onderwijs samen). Die bezoeken 16 basisscholen en 9 secundaire scholen op het Kiel (en de grens met Hoboken). Alles samen gaat het dus om 25 scholen. In uw verkiezingscampagne en die van uw lijsttrekker stelt u dat A’REA 2020 een proefproject is dat momenteel ‘6.000 kansarme kinderen ondersteunt en begeleidt op het Kiel’. Laat me toe daar sterke en onderbouwde twijfels bij te hebben.

Met A’REA 2020 bereikt u in het schooljaar 2017-2018 schooljaar op het Kiel en omgeving 16 van de 25 scholen. Het speerpunt ‘leertijduitbreiding’ bereikt 9 scholen in het basisonderwijs en 7 in het secundair onderwijs. Dat lijkt een behoorlijk aantal. Maar dat is het alleen op het eerste gezicht. Met het speerpunt ‘ouder‐ en kleuterparticipatie’ bereikt u amper 9 basisscholen. Dat is absoluut onvoldoende. Zonder een gedegen evaluatie – waar we in de raad van bestuur al meer dan een jaar om vragen – zegt u in uw verkiezingscampagne: ‘Dat programma gaan we uitbreiden naar vijf andere wijken.’ Maar wat als A’REA 2020 geen resultaten oplevert, zoals in Rotterdam het geval was? Waarom spant u het paard voor de kar?

Laten we het belangrijkste project van het speerpunt ‘ouderparticipatie’ eens bekijken. Dat is het KAAP-project waar ouders (nieuwkomers) Nederlands leren. Ze doen dat in een groepje in de school van hun kind. Zo leren ze bovenop het Nederlands ook nog iets over de werking van ons onderwijs. Welnu, op het Kiel bereikte u daarmee in 2017 welgeteld… 155 deelnemers. In de hele stad waren er dat amper 241. Binnen A’REA 2020 participeren hierin 5 van de 25 scholen op het Kiel. In heel de stad participeren maar 7 (zeven!) van de 352 scholen. In een stad waar 80% van de leerlingen in het basisonderwijs thuis géén Nederlands spreekt, is dat zonder meer ondermaats.

Nemen we kort de andere projecten onder de loep. U rekent voor de vorming van leerkrachten op Teach for Belgium (TfB), een vzw die de onderwijsgelijkheid in België wil vergroten. De vzw vormt pas-afgestudeerden en al actieve leerkrachten in het lesgeven aan jongeren met een laag sociaaleconomisch profiel (Het Laatste Nieuws 4/9/18). Helaas heeft TfB een partnerschap met slechts 7 (zeven!) scholen in Antwerpen, waarvan één op het Kiel. De op het Kiel georganiseerde Summer Academy trok 150 à 200 leerlingen, maar die kwamen wel uit heel Vlaanderen. TfB vormt jaarlijks 15 à 20 leerkrachten – opnieuw in heel Vlaanderen.

Voor de verhoging van de kleuterparticipatie aan het onderwijs krijgt u steun van het Asiel- Migratie en Integratiefonds (AMIF) van de Europese Unie. Dat werkt aan grotere kleuterparticipatie, met de nadruk op derdelanders. Helaas doen daar slechts 4 (vier!) scholen aan mee. In het kader van het project Mijn buurt, mijn school (waarin schoolkeuze en kennis van het onderwijssysteem centraal staan) bezochten 20 (twintig!) ouders samen 11 scholen in kader van de kleuterparticipatie. Het project Tutoriaat waarin universiteitsstudenten leerlingen in het secundair onderwijs begeleiden met het oog op verder studeren bereikt 2 (twee!) scholen en 48 leerlingen in het gebied van A’REA 2020.

Uw sterprogramma Let’s go Urban (dans en sport) bereikte in 2017-2018 143 leerlingen in 7 scholen. Studio Compass (creatief werk met leerlingen tussen 9 – 12 jaar oud) bereikte jammer maar helaas slechts 144 leerlingen in 2 scholen. Kras jongerenwerking heeft 163 leerlingen in 5 scholen op de teller en het project Kunstkuren (deeltijds kunstonderwijs op school) 151 leerlingen in 7 scholen. Tot slot bereikt Leesbeesten slecht 60 leerlingen. In welgeteld… 1 (één!) school.

Laat me toe, mijnheer de schepen, dit marginale bereikcijfers te noemen. Zo zult u de ongekwalificeerde uitstroom op het Kiel en in de rand van Hoboken dus niet naar beneden halen. Als de leerlingen die participeren aan A’REA 2020 slechts aan één activiteit zouden deelnemen (wat vermoedelijk niet het geval is want het zijn steeds dezelfde scholen die participeren aan de activiteiten leertijduitbreiding) dan zijn maximaal 601 van de 6.500 leerlingen van het Kiel betrokken. Dat is iets meer dan 9% van de doelgroepleerlingen. Dat is veel te weinig om de schooluitval structureel tegen te gaan.

Bij de aanvang van ‘Children’s zone’ - nadien omgedoopt tot A’REA 2020 - stelde u de som van één miljoen euro per jaar in het vooruitzicht voor het Kiel. In realiteit gaf u in het schooljaar 2017-2018 daadwerkelijk minder dan 400.000 uit voor alle projecten (388.954 euro). Waar de overige 600.000 euro heen gaan, is een raadsel. Feit is dat het bereiken van één leerling in het schooljaar 2017-2018 u minimaal 647,18€ euro kostte (zonder de overhead). En dat u momenteel ‘6.000 kansarme kinderen ondersteunt en begeleidt op het Kiel’ is een leugen. Dit soort van communicatie heeft tegenwoordig een naam: fake news.

Dat kan dus anders en veel beter! Meneer Marinower, we willen niet nog eens zes jaar wachten voordat we weten of A’REA 2020 echt werkt. We hebben u al gewezen op de succesvolle programma’s tegen schooluitval in Toronto (Canada) en Londen (VK). We moeten het wiel niet terug uitvinden, maar het aanzwengelen. Laten we het doel van sp.a delen om tegen 2030 de ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen terug te brengen tot 5%. Een zeer ambitieuze maar noodzakelijke doelstelling. Want falen is geen optie.

Met sp.a willen we dat veel meer leerlingen met een diploma op zak de school verlaten. Uit het urgentieplan tegen de ongekwalificeerde uitstroom van sp.a Antwerpen selecteren we enkele voorstellen die we snel willen realiseren en waarvan we zeker weten dat ze werken.

· Wij willen met KAAP minimaal 10 keer meer ouders bereiken. Jaarlijks 2.500 ouders die Nederlands leren in minimaal 125 scholen.

· We willen een stevig uitgebouwd en over het hele grondgebied uitgerold naschools programma dat sportieve, creatieve en samenlevingsgerichte activiteiten aanbiedt aan alle kinderen. Voor- en naschoolse opvang is meer dan babysitten.

· We willen kleinere klassen of klassen met meer dan één leerkracht, te beginnen met het eerste en tweede leerjaar van de lagere school.

· We installeren een buddysysteem voor het inspireren en motiveren van maatschappelijk kwetsbare kinderen in de lagere school. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het project Tutoriaat.

· We sluiten een stadspact voor het vakonderwijs, met daarin een publiek-private gereedschapsnatie met basisgereedschap voor alle leerlingen. De stad zorgt er als regisseur voor dat alle leerlingen uit het vakonderwijs een goede stageplaats vinden.

· We sluiten een banenpact met het bedrijfsleven zodat jongeren met een beroepsopleiding een gegarandeerde werkplek hebben.

Met hoogachting

Marc Swyngedouw  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post25

Open brieven aan de schepen van onderwijs in Antwerpen

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 08 okt, 2018 12:20:21

Onderwijs moet een onderwerp in de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zijn!

4 open brieven aan de schepen van onderwijs in de stad Antwerpen:
Area 2020 / Veilig naar school / 3000 leerkrachten te kort in Antwerpen in 2025 / De bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs en de kostprijs van de voor- en naschoolse opvang.

Vanaf morgen, vier dagen lang op facebook, Twitter, Linkedin, mijn blog: www.marcswyngedouw.be en www.s-p-a.be/afdelingen/stadantwerpen/

Vaststelling: Onderwijs is nu geen punt in de Antwerpse campagne voor de gemeenteraad. Ten onrechte! De ongekwalificeerde uitstroom (de secundaire school verlaten zonder diploma of kwalificatie) is het laatste jaar terug gestegen in Antwerpen en is nog altijd dubbel zo hoog als in heel Vlaanderen en hoger dan in Brussel. Na vier jaar dalen door de antispijbel en antizittenblijven acties van Robert Voorhamme (sp.a) stijgt ze terug. Zo’n 14.000 jongeren hebben we de laatste jaren zonder iets in hun handen van school gestuurd. Dit vormt een tikkende tijdbom onder Antwerpen. Structureel is er de afgelopen legislatuur niets nieuws ondernomen om dit tegen te gaan. Met veel communicatie die een hoerasfeertje moet creëren probeert de coalitie van N-VA en Open-VLD de indruk te wekken dat het wel goed gaat met ons onderwijs in Antwerpen. Schepen van onderwijs Marinower lanceerde Area 2020 dat het antwoord zou vormen zijn op de torenhoge ongekwalificeerde uitstroom. Echter, zoals we zullen zien: Area2020 is misschien als idee goed, maar faalt in zijn uitvoering als antwoord op de ongekwalificeerde uitstroom. Too small, too little. Zelfs het vervijfvoudigen naar andere wijken in Antwerpen zal dat niet verhelpen.

Maar naar school gaan moet ook veilig kunnen. Iedere partij is daar voorstander van, maar waarom neemt de huidige coalitie dan geen doortastende maatregelen? Too small, too little.

Als Antwerpen de “onderwijshoofstad” van Vlaanderen wil zijn, dan heeft het leerkrachten nodig. Naar een school gaan zonder leerkrachten brengt geen aarde aan de dijk. De hotelklassen (leerlingen van de lagere school die in een andere klas stil taakjes moeten maken omdat hun juf of meester niet aanwezig is) tieren welig. Marinower en met hem de coalitie komen tot de vaststelling dat we er tegen 2025, zo’n 3000 van tekort zullen hebben in Antwerpen. Maar waarom hebben we er niets aan gedaan de afgelopen legislatuur? Dit valt toch niet zomaar uit de lucht? Too small, too late?

School lopen is meer dan rekenen, lezen en schrijven alleen. Natuureducatie, zeker voor de kinderen van de vele kansengroepen in deze stad, vormt een onmisbaar onderdeel van elk pedagogisch project. Moet het dan net deze coalitie van N-VA & Open-VLD zijn die de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs (op een dubieuze manier) in de prak rijdt en de infrastructuur verkoopt.

Voor en na de schooltijd is er de voor- en naschoolse opvang. Het nieuw ingevoerde reglement is een gemiste kans. Het blijft bij babysitten en toezicht door niet opgeleide vrijwilligers en de prijsverhoging – ook voor arme kinderen - is over de verkiezingen getild en verplaatst naar december 2018.  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post24

Tram11: Tramhokjes aub!

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 01 okt, 2018 13:47:34
Wil je dat mensen het openbaar vervoer nemen, dan moet je een minimum aan comfort voorzien. Bv.: tramhokjes die je tegen regen en wind beschermen. Onze actie hiervoor!  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post23

Mijn mening in Vakbond in Beweging

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 01 okt, 2018 13:27:53

In het nummer net voor de gemeenteraadsverkiezingen laat Vakbond in Beweging 25 gewone mensen aan het woord met hun ideeën voor een warme en sociale stad. Als lid van ABVV-regio Antwerpen kan je Vakbond in Beweging online lezen.

In dit nummer vind je:

· Genoeg van het kil bestuur? Kies voor een warme en sociale stad

· 25 getuigenissen, 25 voorstellen van gewone mensen

· De visie van je vakbond op een warm, veilig, duurzame en solidair Antwerpen.

· Voor een stad die leefbaar is: Marc Swyngedouw

· De linXe agenda

· Pensioenalarm in Antwerpen | 2 oktober


Lees en download Vakbond in Beweging.
  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post22

Tram11 service moet verbeteren

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 29 sep, 2018 13:02:31
Onze (mijn) mening om van Tram 11 in Antwerpen terug een zinvolle tramlijn te maken. Als illustratie van waarom in Antwerpen hoe langer hoe minder het openbaar vervoer genomen wordt. Trouwens, wist u, het zijn de openbaarvervoergebruikers die overgestapt zijn naar de fiets (Velo) en niet de autogebruikers (zoals schepen Kennis (N-VA) suggereert).

  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post21
Volgende »