Marc Swyngedouw

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

Omdat cultuur geen luxe is

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 24 sep, 2018 14:47:04
We zijn gestart met onze cultuuractie: Ja! Kunst kan de wereld redden. Met gedicht van Jörg Pyl de wijkdichter van Zurenborg en schilderij Dina Swyngedouw.

  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post20

Veilig naar school:fietspaden

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 05 sep, 2018 09:22:43
Om veilig naar school en werk te kunnen met de fiets heb je natuurlijk fietspaden nodig. Sp.a-Antwerpen maakt er werk van. Met Yasmine Kherbache , Peter Raads, Karl Apers, Johan Bijttebier, Jan Vielfont en mezelf in de hoofdrollen.  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post19

Veilig naar school

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 03 sep, 2018 14:09:03

Eerste schooldag = eerste campagnedag. We willen dat iedereen (leerlingen en schoolpersoneel) veilig van en naar school kan.

  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post18

De (misplaatste) studie-ijver van het Antwerpse stadsbestuur II

Standpunten en opiniesGeplaatst door Marc 03 jul, 2018 22:58:49

Zie Apache.be of Knack.be (voor documenten in gele achtergrond)

De misleidende studie-ijver van het Antwerpse stadsbestuur.

Marc Swyngedouw (professor sociologie KU Leuven en kandidaat gemeenteraadsverkiezingen Antwerpen voor sp.a)

De huidige Antwerpse coalitie o.l.v. Bart De Wever (N-VA; CD&V en Open VLD) maakt systematisch misbruik van onderzoeksgegevens om haar beleid te legitimeren in plaats van er haar beleid op te baseren.

Beleid steunen op wetenschappelijk onderzoek is zonder twijfel aan te moedigen. De stad Antwerpen bestelde zijn wetenschappelijke studies traditioneel bij de universiteiten die dit land rijk is. In 2006-2007 richtte Patrick Janssens (sp.a) de Studiedienst Stadsobservatie (SSO) Antwerpen op. Deze dienst doet onderzoek, verzamelt en verwerkt statistische gegevens over de stad Antwerpen. De combinatie van degelijke basisstatistieken, de A-monitor, en externe wetenschappelijke onderzoeksopdrachten aan de universiteiten vormde een solide basis voor het beleidsvoerend vermogen van Antwerpen. Zo is de studiedienst uitgegroeid tot één van de beste in het land. Die sterke reputatie wordt vandaag helaas te grabbel gegooid om twijfelachtig beleid recht te praten door het een wetenschappelijk aureooltje te geven. De Antwerpse coalitie hanteert vier slimme manieren om bevindingen uit onderzoek naar haar hand te zetten. We illustreren kort elke strategie.

De Wevers Berber incident.

Strategie: Laat snel één of meer ‘onderzoeksrapporten’ semi-automatisch uit de computer rollen wanneer je door een voortvarende uitspraak in moeilijkheden komt.

Op 23 maart 2015 was N-VA-voorzitter Bart De Wever te gast in Terzake. “We hebben toegelaten de slechte soort migranten te laten komen en nadien te weinig gedaan”, zei De Wever, die stelde dat racisme een ‘relatief’ begrip is en te vaak wordt ingeroepen als excuus voor een persoonlijk falen bij sommigen. “Vooral de Berbers. Dat is een gesloten groep met veel wantrouwen tegenover de overheid, een zwak georganiseerde islam, en een groep die zeer vatbaar is voor het salafisme. (... )”, zei De Wever. (GvA 16.01.16). Een rel is het gevolg en De Wever wordt zelfs aangeklaagd voor racisme (waarvan hij vrijgesproken wordt). Maar wat opvalt is dat vier dagen later op 27 maart 2015 twee rapporten worden aangemaakt via de semi-automatische tool van de Studiedienst Stadsobservatie (SSO) die zelfs niet van enige inleiding of slot worden voorzien (Cijfers BDW RapportAntwerpen1_5276001-2518911.pdf: Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) en Cijfers BDW RapportAntwerpen2_5276002-4096218.pdf: Diversiteit in Wijken: Kiel, Borgerhout Intra Muros Noord, Borgerhout Intra Muros Zuid, Deurne Noord). Die twee semi-automatisch gegenereerde rapporten worden gelanceerd als “de cijfers achter de racisme-rel rond Bart De Wever” en zouden moeten aantonen dat hij overschot van gelijk heeft. Nochtans (1) bevatten die rapporten nergens specifieke informatie over de etnische groep Berbers. Wel gaat het over Marokkanen naar nationaliteit, Noord-Afrikanen, allochtonen… (2) Informatie die niet spoort met de uitspraken van De Wever wordt niet becommentarieerd, bijv. de werkloosheidsgraad in Borgerhout 2140 en op Linkeroever 2050 is lager dan het gemiddelde van de gehele stad (fig. 24 rapport 2), (3) of gewoon weggehaald, bijv. het gedeelte over de ‘Kwaliteit van de Ruimte’ is weggeknipt uit rapport 2. (Is het minder leuk wonen in die wijken?). Verder valt vooral het haastwerk op: (4) Zo werden in één rapport grafieken opgenomen zonder gegevens (fig. 21, 30 & 31 rapport 2); (5) staan beide rapporten vol machinetaal die niet in leesbaar Nederlands is omgezet of weggehaald; en (6) was er blijkbaar geen tijd voor conclusies. Vandaag zouden we dit soort ‘informatie’ als ‘fake news’ catalogiseren.

Marinowers (Open VLD) en Duchateaus (N-VA) ‘Children’s Zone’.

Strategie: Verzwijg in je communicatie over een uitgebreid wetenschappelijk rapport cruciale onderdelen daarvan die je beleid niet ondersteunen.

In 2015 blijkt dat 25% (volgens de toenmalige berekeningswijze) van de Antwerpse leerlingen ongekwalificeerd uitstroomt en dat het nieuwe stadsbestuur nog geen enkele maatregel heeft genomen om dit percentage te verlagen – tot dan moest het stadbestuur van N-VA, CD&V en Open-VLD zich beroepen op de anti-spijbel en anti-zittenblijven maatregelen van hun voorganger R. Voorhamme (sp.a). Er moest dus dringend initiatief genomen worden. Het toeval wil dat het stadsbestuur op studiereis in New York City geattendeerd werd op het sympathieke maar ter plaatse ook controversiële project ‘Children’s Zone’. Kort samengevat gaat het om een variant van een ‘Brede Scholen’ beleid met focus op educatieve vrijetijdsactiviteiten na school. Rotterdam heeft ook een ‘Children’s Zone’ opgestart in 2011. Open-VLD (en N-VA) willen dit project ook hier lanceren en bestellen een wetenschappelijke studie die dit zou moeten onderbouwen bij een privé-onderzoeksbureau, KU Leuven, en UGent. De stad selecteert een achterstandswijk (Het Kiel) om een experiment op te starten. De ambitieuze doelstelling van het project is “de leerachterstand in kansarme wijken inhalen en de ongekwalificeerde uitstroom tegengaan”. Daar zijn veel vragen bij te stellen en dat doet de wetenschappelijke studie ‘Children’s Zone’ ook (Eindrapport Antwerp Children’s Zone.pdf ). Ik citeer uit het eindrapport: “Het is dan ook niet verwonderlijk dat men in Rotterdam, vier jaar na de lancering van de Children’s Zone aldaar, tot de vaststelling komt dat effecten van de interventie eerder negatief evolueren. [… ] Als gevolg daarvan staat Rotterdam Children’s Zone nog ver van de nagestreefde doelen: CITO-scores [centrale test aan het einde van de lagere school: MS] zijn niet gestegen, noch zijn er meer jongeren met een HAVO/VWO-diploma [vergelijkbaar met ASO diploma in Vlaanderen: MS].” In het persbericht wordt hierover niet gerept (20161018_Persbericht Studie ACZ_v2.pdf). In tegendeel, het stadsbestuur blijft Children’s Zone (nu A’rea2020 op het Kiel) opvoeren als het paradepaardje van zijn beleid om de ongekwalificeerde uitstroom terug te dringen; en laat Marco Pastors (ex-Leefbaar Rotterdam) overkomen om op ATV het zogenaamde succesverhaal van Rotterdam Children’s Zone te verkondigen (voor een meer realistische benadering van de resultaten en de onvergelijkbaarheid van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid met het Antwerpse Children’s zone zie: Algemeen Dagblad AD Nationaal programma helpt Zuid.pdf, of NRC-Verbetering_Rotterdam-Zuid_taai_proces_280418.pdf en NPRZ_2016_voorgangrapport_deel1.pdf). Ondanks de aankondiging dat tussentijdse wetenschappelijke evaluaties zullen plaats vinden weigert het bestuur tot nu toe om bestaande tussentijdse rapporten publiek te maken (zie 20161018_presentatie Antwerp Children's Zone_persconferentie_DEF.pdf). Zelfs al zouden we A’rea2020 het voordeel van de twijfel geven, dan nog kan een project dat ca. 600 kinderen (van de ca. 2000 in het stedelijk basisonderwijs in de wijk Kiel) (AG Stedelijk Onderwijs) bereikt nooit volstaan als antwoord op de torenhoge ongekwalificeerde uitstroom. Hoewel er voldoende voorbeelden bestaan van wetenschappelijk onderbouwde succesvolle beleidsacties in buitenlandse steden als Toronto, London en New York, blijft het stadsbestuur experimenten in één wijk; en blijft het wetenschappelijke gegevens die dit experiment in vraag stellen, in de communicatie verdrinken.

Gebiedsscan Borgerhout Intra Muros (Bart De Wever)

Strategie: Laat je eigen diensten een rapport schrijven en stel dit voor als onderzoek door onafhankelijke experten. Gebruik een uitzondering in de wet op de openbaarheid van bestuur. Zo voorkom je dat kritische burgers, onderzoekers of beleidsmensen brandhout maken van je rapport.

GvA opent op 24.02.18 met “Nieuw onderzoek: De Illegale economie is in Borgerhout groter dan de legale”. In de inleiding luidt het: “De georganiseerde misdaad heeft zich in Borgerhout diep ingenesteld in het maatschappelijke leven. Dat concludeert onderzoek van de lokale politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid naar de “ondermijnende criminaliteit in het district.”” De krant doet hiermee gewoon haar werk en brengt verslag uit van een rapport dat het label ‘vertrouwelijk’ meekreeg maar haar toch werd toegespeeld, net voor de gemeenteraad van de daaropvolgende maandag. Zich beroepend op een uitzondering voorzien in de wet op de openbaarheid van bestuur gezien de vertrouwelijkheid van het document, weigert De Wever een exemplaar te bezorgen aan gemeenteraadsleden (van de oppositie) of zelfs maar inzage te geven aan geïnteresseerde media en burgers. Pas een maand later krijgen media en burgers alsnog inzage in een tot in het absurde gecensureerde versie van het rapport. Zelfs de namen van auteurs van gepubliceerd en dus publiek beschikbaar wetenschappelijk onderzoek worden met zwart onleesbaar gemaakt. Het rapport zou alle gekende feitelijke gegevens over Borgerhout Intra Muros samenbrengen. Het is opgesteld door de lokale politie en de Dienst Maatschappelijke Veiligheid. Vooral dat laatste klinkt zeer goed. Nazicht leert dat dit de stedelijke diensten zijn die rechtstreeks onder Burgemeester De Wever ressorteren. M.a.w. het betreft hier geen extern wetenschappelijk onderzoeksrapport maar een door de interne politionele diensten van De Wever opgesteld beleidsrapport. (“De diensten die de bevoegdheden van de burgemeester uitoefenen worden gecentraliseerd in de nieuwe bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid.” 2017_CBS_10332 Collegebesluit Organigram Maatschappelijke_veiligheid_stedelijk_organigram.pdf). De samengebrachte gegevens zijn afkomstig van de klassieke politionele diensten, gaande van buurtregie, stadstoezicht, bestuurlijke handhaving, wijkagenten, lokale recherche, … tot en met het parket. Andere mogelijk relevante informatie, zoals bijv. gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en bevoorrechte getuigenissen vanuit het jeugdwerk, buurthuizen, kerkgemeenschappen, Centra Algemeen Welzijn, Kind & Gezin, … komen niet aan bod. Dit heeft gevolgen voor de inhoud van het rapport dat eenzijdig is. De slechte verhouding tussen (lokale) politie en jongeren schrijft men toe aan ‘machogedrag, intimidatie en groepsdruk’ van de etnisch-culturele bevolking. Over etnische profilering door de politie (bijv., op huidskleur afgaan om mensen te controleren) wordt met geen woord gerept in het rapport. Met de volgende (hoopgevende?) vaststelling wordt in de rest van de studie niets gedaan: “We stellen vast dat de geregistreerde criminaliteitscijfers in Borgerhout Intra Muros (…) globaal genomen lager zijn dan het stedelijke gemiddelde, zowel voor woninginbraken, agressieve diefstal, overlast, druggebruik en drugbezit. Enkel voor drughandel ligt het aantal vaststellingen per 1.000 inwoners iets hoger.” Integendeel, de conclusie die de gehele inhoud van het rapport niet reflecteert, suggereert dat het rapport allicht moet dienen om voorstellen te promoten die de N-VA federaal en regionaal naar voor schuift in de strijd tegen radicalisering en in de ‘war on drugs’ (zoals bijv. een variant op de Nederlandse Bibob-wetgeving – het preventief geen vergunning afleveren om ondernemingen te vestigen in de stad door het stadsbestuur). Een heel andere conclusie uit het rapport zou kunnen zijn dat de politionele en gerechtelijke instanties blijkbaar falen om een beperkte groep van bewoners (het zou gaan over de leden van enkele families) effectief te vervolgen.

Afschaffing van de dubbele contingentering in de stad Antwerpen, Marinower (Open-VLD).

Strategie: Laat je administratie enkele cijfers op een rij zetten; voer daar enkele berekeningen op uit die je goed uitkomen; en giet het geheel in een prezi-presentatie (i.e., een sexy variant van een PowerPointpresentatie). Om de cijfers kracht bij te zetten laat je die oefening door een minister van de Vlaamse Gemeenschap uitroepen tot wetenschappelijk onderzoek waarop ze haar beleid wil afstemmen.

Naar aanleiding van de jaarlijkse soap van de inschrijvingen in het onderwijs in Vlaanderen richt de Antwerpse schepen van onderwijs Claude Marinower een open brief aan de Vlaamse Minister van Onderwijs Hilde Crevits, waarin hij pleit voor een verplicht centraal aanmeldingssysteem (CAM) voor alle scholen in heel Vlaanderen en waarin hij tegelijk pleit voor het afschaffen van de dubbele contingentering in het basisonderwijs. Kort door de bocht is dit systeem bedoeld om de sociale mix in scholen te bevorderen en om kansarme leerlingen over scholen te spreiden. Marinower beweert dat onderzoek heeft aangetoond dat in Antwerpen die sociale mix vanzelf tot stand komt; en dat slechts 3% van alle leerlingen in een andere school terechtkomen door de dubbele contingentering. Marinowers brief echoot een eis van de N-VA (!) die het CAM maar wil toestaan op voorwaarde dat de dubbele contingentering afgeschaft wordt. De cijfergegevens in Marinowers brief wekken verbazing omdat Gent over totaal andere cijfers beschikt en omdat de Antwerpse woningmarkt minstens even sterk gesegregeerd is als die van Gent. In het Vlaams Parlement geeft Crevits de cijfers nog grotere weerklank: “Het Vlaams Parlement debatteerde gisteren over de problematiek van de inschrijvingen in Vlaamse scholen. Minister Crevits deed daar een opvallende uitspraak. Ze haalde cijfers aan uit Antwerpen, waar al enkele jaren wordt gewerkt met een dubbele contingentering voor het lager onderwijs. De stad deed in 2016 de oefening en herberekende de resultaten van twee jaar zonder die maatregel. Wat bleek? "Slechts drie procent van de leerlingen kreeg een andere school toebedeeld", aldus de minister. "In Antwerpen tonen ze dat je ook zonder te werken met twee lijsten een sociale mix op scholen kunt krijgen."” (DM 08.03.18). We vragen het rapport op en krijgen het volgende antwoord van de stadssecretaris: “Ik kan u meedelen dat dit onderzoek effectief werd uitgevoerd door de stad Antwerpen maar nooit werd opgeleverd in de vorm van een ‘rapport’. Dit onderzoek werd wel toegelicht aan de gemeenteraadscommissie onderwijs van 20 september 2016. Naast de mondelinge toelichting werd er ook een presentatie getoond. Het was deze presentatie die ook aan minister Crevits werd voorgelegd.” Het gaat om een prezi-presentatie (https://prezi.com/vn-cc9e_hjv_/2016-mja-dc-commissie-onderwijs/). De minister blijkt snel tevreden. Het rapport is aangemaakt door de diensten van schepen Marinower. Zij gebruiken als basis voor de berekening alle kinderen die zich inschrijven, ongeacht of zij in aanmerking (kunnen) komen voor de dubbele contingentering of niet, en komen uit op 3%. Als je deze berekening overdoet voor alle kinderen die in aanmerking komen voor de maatregel, dan kom je boven 9% uit. Dit cijfer maakt het al wat minder gemakkelijk om de dubbele contingentering van tafel te vegen als een van de middelen om de sociale mix te bevorderen. In de commissiezitting – waar Marinower en de meerderheid de toegang van onderwijsexperten die geen gemeenteraadslid zijn weigerden – merkt men dit op, maar de meerderheid laat het blauwblauw.

Conclusie

Het lijkt erop dat ook het Antwerps stadsbestuur het ‘post-truth’ tijdperk in de politiek omarmd heeft. Onderzoek dient niet om licht in de duisternis te brengen maar om bedenkelijke uitspraken recht te praten of reeds beslist beleid door te drukken. Staat de samenleving daar machteloos tegenover? Neen. De Studiedienst Stadsobservatie Antwerpen levert een rijk arsenaal van betrouwbare en publiek toegankelijke gegevens aan. Daar kunnen geïnteresseerde burgers, het sociale middenveld, journalisten, en last but not least, politici en politieke partijen verstandig gebruik van maken. Maar er is meer nodig om een geïnformeerd publiek debat op gang te trekken en levendig te houden. Sterk weerwerk combineert kwaliteitsvol onafhankelijk onderzoek met kritische journalistiek, houdt een vinger aan de pols met een sociaal gedragen en etnisch divers middenveld, en biedt een publiek forum aan kritische stemmen van mondige individuele burgers. ‘You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time’ (Abraham Lincoln).  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post17

De (misplaatste) studie-ijver van het Antwerpse stadsbestuur

Standpunten en opiniesGeplaatst door Marc 03 jul, 2018 22:56:02

‘Antwerps stadsbestuur misbruikt systematisch onderzoek om beleid te legitimeren’

Het Antwerpse stadsbestuur fabriceert zelf zogenaamde onderzoeken en negeert informatie die niet in het kraam past, zegt professor politicologie en SP.A-kandidaat in Antwerpen Marc Swyngedouw.

Door Simon Demeulemeester Knack 04.0.2018

‘De Antwerpse coalitie van burgemeester Bart De Wever (N-VA) maakt systematisch misbruik van onderzoeksgegevens om haar beleid te legitimeren in plaats van er haar beleid op te baseren.’ Dat schrijft professor politieke sociologie Marc Swyngedouw (KU Leuven) in een opiniestuk op Knack.be. Hij fileert vier strategieën waarmee de Antwerpse coalitie van N-VA, Open VLD en CD&V ‘bevindingen uit onderzoek naar haar hand zet’. Swyngedouw, in oktober ook kandidaat op de SP.A-lijst in Antwerpen, zag dat bijvoorbeeld gebeuren in nasleep van de Berber-rel in 2015. De Wever had Berbers een gesloten groep genoemd ‘met veel wantrouwen tegenover de overheid’ en ‘zeer vatbaar voor het salafisme’. Vier dagen daarna worden er twee rapporten aangemaakt via de Studiedienst Stadsobservatie (SSO), de databank van de stad Antwerpen die nog door De Wevers voorganger Patrick Janssens (SP.A) in het leven is geroepen. ‘Die SSO is een schitterend gemaakte databank, vol degelijke, betrouwbare en publiek toegankelijke gegevens over de stad Antwerpen,’ zegt Swyngedouw. ‘Wat het echter niet is, is een machine waar je snel-snel cijfers kan laten uitrollen om je gelijk te halen.’ Net dat is er gebeurd, meent Swyngedouw. ‘Die twee rapporten werden gelanceerd als “de cijfers achter de racisme-rel van De Wever”. Maar nérgens staat daarin specifieke informatie over Berbers. Wel over “Marokkanen”, “allochtonen” of “Noord-Afrikanen”. Daarnaast wordt uit die rapporten ook informatie genegeerd of zelfs weggeknipt – toevallig zaken die niet sporen met De Wevers visie. Die rapporten zijn dus gewoon fake news.’

Iets gelijkaardigs zag Swyngedouw gebeuren toen het Antwerpse district Borgerhout begin dit jaar negatief in het nieuws kwam wanneer uit een ‘gebiedsscan’ van de politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid moest blijken dat de illegale economie er groter is dan de legale. Swyngedouw: ‘Dat rapport was opgesteld door de politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid: beiden diensten die onder De Wevers bevoegdheid vallen. Organisaties die ook waardevolle informatie hebben, zoals de kerkgemeenschappen, de jeugdwerking, de Centra Algemeen Welzijn en Kind & Gezin, werden niet bevraagd. Die gebiedsscan was dus absoluut geen extern, laat staan wetenschappelijk of onafhankelijk onderzoek.’ Bovendien, zo benadrukt Swyngedouw, kan je uit het rapport niet afleiden wie gezegd heeft dat de illegale economie in Borgerhout groter is dan de legale, wat als het grote nieuws uit het rapport op de voorpagina van De Gazet van Antwerpen prijkte. ‘Dat kan evengoed een buurtwachter zijn als de procureur des konings.’ De werkwijze resulteert in een eenzijdig rapport, vindt Swyngedouw: ‘De slechte verhouding tussen de politie en de jongeren in Borgerhout wordt exclusief toegeschreven aan “machogedrag, intimidatie en groepsdruk” van de etnisch-culturele bevolking. Geen woord over bijvoorbeeld etnisch profileren door de politie. Helemaal onbegrijpelijk is het dat een hoopvolle vaststelling uit de gebiedsscan wordt genegeerd, namelijk dat de geregistreerde criminaliteitscijfers in Borgerhout Intra Muros globaal genomen lager zijn dan het stedelijke gemiddelde. Enkel voor drughandel ligt het aantal vaststellingen iets hoger.’ Swyngedouw concludeert dat de studie moest dienen als onderbouwing van de war-on-drugs van N-VA en haar voorstellen in de strijd tegen radicalisering. Nochtans kon er een compleet andere conclusie getrokken worden uit het rapport, zegt hij. ‘Die illegale economie en drugshandel zijn in handen van enkele families stelt het rapport. Je kan dus ook besluiten dat de politionele en gerechtelijke instanties falen om een beperkte groep van bewoners effectief te vervolgen.’

Gevraagd naar een reactie, laat de woordvoerder van Bart De Wever weten ‘er akte van te nemen dat volgens de heer Swyngedouw de externe academici, het Openbaar Ministerie, de Federale Gerechtelijke Politie en het Arbeidsauditoraat, die hebben meegewerkt aan de gebiedsscan, geen onafhankelijke instanties zijn.’ Op de vragen of het niet vreemd is dat de rapporten van de SSO niets zeggen over Berbers en of de gebiedsscan van Borgerhout niet waardevoller was geweest met ook extra input wenste de woordvoerder niet in te gaan.

Volgens Swyngedouw lijkt het erop dat het Antwerps stadsbestuur het ‘post-truth-tijdperk in de politiek omarmd heeft’. ‘Onderzoek dient niet om licht in de duisternis te brengen, maar om bedenkelijke uitspraken recht te praten of reeds beslist beleid door te drukken.’ Spreekt hier niet eerder de SP.A-kandidaat dan de professor? Wetenschappers beklagen zich er al van ver voor De Wevers burgemeesterschap over dat hun onderzoek soms bijzonder creatief gebruikt wordt door politici. Swyngedouw schudt het hoofd. ‘Ik heb veel beleidsvoorbereidend onderzoek gedaan, voor veel coalities en beleidsniveaus. Soms deden politici veel met onze resultaten, soms minder of zelfs niks. Maar de systematiek waarmee deze coalitie misbruik maakt van onderzoeksgegevens, dat heb ik nooit meegemaakt. Al helemaal nieuw is het om te moeten vaststellen dat politici het ómgekeerde beweren van wat uit onderzoek blijkt en dat ze hun eigen diensten zelf “rapporten” laten fabriceren die uitspraken of beleid moeten ondersteunen. Dat is ongezien.’

Lees de opinie op Knack.be/swyngedouw  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post16

Voorstelling programma

Onderwijsplan sp.a AntwerpenGeplaatst door Marc 21 jun, 2018 13:15:13
Onderwijsprogramma sp.a Antwerpen werd op 20/06/18 voorgesteld aan de geïnteresseerden van binnen en buiten de sp.a. School Maken was een leerrijke gedachtenuitwisseling. Hieronder de powerpoint van die avond.
  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post15

Dialoog over onderwijsprogramma

Onderwijsplan sp.a AntwerpenGeplaatst door Marc 30 mei, 2018 14:50:29

Beste,

Ik nodig je van harte uit voor ‘School Maken’, onze discussieavond over het onderwijsprogramma van sp.a Antwerpen.

Inleiding door Jinnih Beels

Een urgentieplan tegen schoolse uitval

Marc Swyngedouw - rechtvaardige en brede scholen

Christine Hannes - leerkrachten ondersteunen en een stadspact voor het vakonderwijs

Fauzaya Talhaoui - schoolloopbaan: leerlingenoriëntatie en ouderparticipatie

In dialoog

Prof. Dr. Dimo Kavadias - onderwijsspecialist VUB

Ludo Decaluwé - AMS-UAntwerpen en ex-directeur Pius X

Slotwoord door Marc Swyngedouw

Presentatie en Moderator: Karl Apers

Deelname is uiteraard gratis maar mogen we je vragen om even in te schrijven op: https://www.s-p-a.be/events/school-maken/?utm_campaign=school-maken&utm_medium=online&utm_source=organic

  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post14

Perstekst

Onderwijsplan sp.a AntwerpenGeplaatst door Marc 18 mei, 2018 15:20:25

sp.a-Antwerpen onderwijsplan:

Elke jongere het juiste diploma, via meer ondersteuning van scholen.

Antwerpen heeft een sterk stedelijk onderwijsnet, met 42% van de leerlingen in het kleuter-onderwijs, 33% in het lager onderwijs en 21% in het secundair onderwijs. Behalve als inrichtende macht moet de stedelijke overheid netoverschrijdend (katholiek, provinciaal, gemeenschaps-onderwijs) de rol van regisseur en bemiddelaar op zich nemen.

Meer dan een vijfde van de Antwerpse jongvolwassenen verlaat de school zonder diploma of beroepscompetentie. Op tien jaar tijd gaat het om zowat 14.000 jongeren. Dat is niet alleen erg voor die jongeren, maar ook voor de samenleving. Die ziet talent verloren gaan, terwijl er veel werkaanbod is. Die samenleving betaalt ook de factuur voor de uitstroom zonder diploma (minder belastinginkomsten, meer uitgaven sociale zekerheid…). Maar het is ook onrechtvaardig. Internationale studies tonen aan dat inzetten op basisonderwijs (kleuter- en lagere school) de beste resultaten oplevert. Ook voor kinderen uit kansarme gezinnen. Daarom focust sp.a in eerste instantie op het basisonderwijs (kleuter- en lagere school), zonder de crèche of het middelbaar onderwijs uit het oog te verliezen.

Bedoeling is alle jongeren optimaal onderwijs te verstrekken en hen de kans te bieden zich te ontplooien tot vrije en verantwoordelijke burgers die een nuttige bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Elke jongere moet naar eigen vermogen in het onderwijs kunnen participeren en het onderwijs moet elke leerlinge eerlijke kansen geven.

Alle jongeren optimaal onderwijs verstrekken kan alleen als we de schoolteams maximaal ondersteunen. Ondanks het engagement moet er gekeken worden naar de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen: ouders, leerlingen/jongeren maar ook directies en individuele leerkrachten.

1. Rechtvaardige scholen halen het beste uit elk kind

Rechtvaardige scholen zijn scholen die excellent onderwijs koppelen aan het maximaal terug-dringen van de ongelijkheid tussen hun leerlingen. Ze hebben geen financiële drempels, leggen de lat hoog, besteden aandacht aan het individu, zijn een spiegel van de buurt, en schoolresultaten zijn niet afhankelijk van je afkomst.

Een groot aantal Antwerpse scholen is al (bijna) rechtvaardig. In eerste instantie willen we focussen op basisscholen met veel leerlingen uit kansengroepen om hen te ondersteunen.

Dat realiseren we:

Met voldoende plaatsen rekening houdend met de bevolkingsaangroei

Met een populatie die de weerspiegeling is van de wijk. Alle scholen nemen deel aan het centraal aanmeldsysteem. Dat CAR moet laagdrempeliger en klantvriendelijker worden door bv een website waar alle scholen in Antwerpen voorgesteld worden.

Met kleinere klassen of met meer dan één leerkracht per klas (co-teaching), te beginnen bij het 1e en 2e studiejaar lagere school.

Met taalondersteuning gedurende de hele schoolcarrière.

Met een buddy voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Samen met het tutoraat van de Antwerpse Associatie.

Met de stad als regisseur.

Met de meest effectieve besteding van de extra middelen voor kansarme kinderen.

Waar elke leerling in elke school in het zesde leerjaar/na derde graad sterk staat. Maximale leerwinst.

Het maken van huiswerk in het lager onderwijs is vaak erg afhankelijk van de thuissituatie van kinderen. Kinderen moeten worden aangemoedigd om thuis te lezen, de tafels te oefenen, maar deze taken worden best niet meegenomen in de schoolresultaten. Zelfstandig werken kan ook binnen de schoolmuren: huiswerk maken doe je op school.

Waar zittenblijven zo weinig mogelijk voorkomt door te focussen op leerwinst en ieders individueel leertraject en klasgemiddeldes bij te houden.

Met uitstel van de studiekeuze. Studiekeuze na eerste graad middelbaar onderwijs of de reorganisatie van het onderwijs in drie graden van vier jaar met 2x4 jaar voorafgaand aan de studiekeuze.

Waar een effectief anti-discriminatie- en anti-pestbeleid wordt gevoerd.

Met tandzorg op school.

Met een refterrevolutie: gezellige ruimtes met voor alle kinderen een gezonde lunch aange­boden door de school via de oprichting van een sociaal economieproject.

2. Brede scholen midden in de wijk en de stad

Hoewel heel wat scholen al veel inspanningen doen, blijven onze scholen nog te vaak eilandjes in de wijk. Na schooltijd en in de vakanties blijven de ruimtes en speelplaatsen onbenut. Dat kunnen we ons in een stad, waar de ruimte schaars is, niet permitteren. We zetten in op open, brede scholen waar ook anderen terecht kunnen en waar de school in interactie gaat met de wijk.

Wij maken werk van de scholen van morgen:

Waar leerlingen, ouders, verenigingen en sociaal middenveld samenwerken.

Waar schoolgebouwen ook buiten de lesuren worden benut met een model van coöperatief beheer door buurtorganisaties.

Met voorschoolse, naschoolse en middagopvang. Veel ouders hebben het steeds moeilijker om werk en gezin te combineren. De schooluren en klassieke kantooruren matchen niet, om van niet-klassieke werktijden nog te zwijgen. De voor- en naschoolse opvang moet dan ook meer zijn dan opvang en moet bijdragen aan de ontwikkeling van creatieve, sportieve, samenlevingsgerichte vaardigheden. Academies en andere organisaties bieden ’s middags artistieke en culturele vorming aan.

We investeren in kwalitatief en opgeleid opvangpersoneel

Schoolresultaten hangen ook af en kunnen een aanwijzing zijn van bepaalde thuissituaties. De stad moet regisseur zijn voor de aanpak van meervoudige problemen via scholen. Scholen kunnen problematische thuissituaties detecteren maar niet oplossen. We willen nog meer aanklampend werken samen met sociaal werk, jeugdwerk, wijk- en buurtregisseurs, sport­dienst, veiligheidsbeleid… de sociale dienst van het stedelijk onderwijs moet uitgebreid en een echte helpdesk worden voor scholen.

Waar ouders tijdens de lesuren Nederlandse taal kunnen volgen: Het KAAP-project wordt uitgebreid. En waar creatief inspanningen gedaan worden om ook moeilijk te bereiken ouders actief te betrekken bij de schoolwerking.

3. De beste leerkrachten van en voor ‘t stad

Volgens prognoses kunnen er tegen eind 2018 in Antwerpen 1.600 leerkrachten aan de slag. Maar 40% à 50% van de startende leerkrachten haakt binnen de 5 jaar af. Dat is dubbel zoveel als in Vlaanderen. Om onderwijzen in de stad opnieuw aangenamer te maken, moet de stad werken aan de randvoorwaarden waarop ze zelf vat heeft, de werkvoorwaarden en de pedagogische onders­teuning van de leerkrachten moeten beter worden. We willen de beste leerkrachten naar Antwer­pen en ze hier houden. En aangezien het leerlingenpubliek divers is, moet het lerarenkorps dat ook zijn. We moeten trots zijn op onze diverse doelgroep en daar ook onze sterkte van maken! We zorgen zélf voor voldoende specifieke professionaliseringstrajecten voor onze leerkrachten

We gaan voor:

Een ervaren coach voor beginnende leerkrachten.

Een expertisecentrum ter ondersteuning en professionalisering van alle schoolpersoneel.

Permanente aandacht voor het welzijn van leerkrachten. Verplichte risicoanalyse psychosociaal welzijn op elke school.

Een divers lerarenkorps: mannen in de basisschool, leraars met migratieachtergrond.

Lerarenkorps weerspiegelt diversiteit van de stad.

Promotie van lerarenopleidingen voor stedelingen.

Een ‘wijkbad’ voor leraars om de leefomgeving van de leerlingen te kennen.

Structureel delen van best practices voor scholen en leerkrachten.

Netoverschrijdende opleiding en ondersteuning schooldirecties.

4. Een stadspact voor beroeps- en technisch onderwijs

In Antwerpen staan er vierduizend vacatures open, terwijl vijfduizend jongeren onder de 25 jaar geen job hebben. We moeten onze stielmannen uit Oost-Europa halen terwijl onze jongeren werkzoekend zijn. We moeten een droomplan voor onze jeugd hebben. We willen ons vakonder­wijs opwaarderen en de afgestudeerde jongeren naar de arbeidsmarkt begeleiden. Er is struc­turele aandacht voor een juiste oriëntering waarbij beroepsonderwijs een positieve studiekeuze moet zijn.

We gaan daarom voor:

Een imagocampagne voor het vakonderwijs voor leerlingen laatste jaar basisschool.

Een kwaliteitslabel ‘Made in Antwerp’ voor extra attesten zoals veiligheid of bedrijfsbeheer.

Gespecialiseerde opleidingscentra voor alle scholen, ook op stadswerven (learning on the spot).

Een publiek-private gereedschapsnatie met basisgereedschap voor alle leerlingen.

Een banenpact met het bedrijfsleven: een gegarandeerde werkplek voor jongeren met beroepsopleiding.

5. Een uitstroomplan voor onze jeugd: iedereen een diploma of attest

Meer dan een vijfde van de Antwerpse jongvolwassenen verlaat de school zonder diploma of beroepscompetentie. Op tien jaar tijd gaat het om zowat 14.000 jongeren.

We hebben extra aandacht voor technisch en beroepsonderwijs, waar de ongekwalificeerde uitstroom vaak erg groot is. Met een urgentieplan wil sp.a de ongekwalificeerde uitstroom tegen 2030 van meer dan 20% naar 5% terugbrengen. Dat lukt in verschillende buitenlandse steden zoals Toronto, Londen en New York, met een netoverschriidend uitstroomplan waarbij scholen worden gesensibiliseerd én verantwoordelijk worden gemaakt voor de uitstroom.

In eerste instantie basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en TSO en BSO. Een goede basisopleiding is voor iedereen noodzakelijk en de hoogst ongekwalificeerde uitstroom vindt plaats in de vakgerichte opleidingen.

Helder en meetbaar, niet vrijblijvend.

Stedelijke overheid treedt hier op als regisseur/bemiddelaar. Netoverschrijdend als facilitator.

In het stedelijk onderwijsnet als inrichtende macht.

Scholen behouden pedagogische vrijheid maar zijn verantwoordelijk voor resultaten. Directies krijgen ruimte om aangepast beleid te voeren.

Het beleidsvoerend vermogen van de directies wordt verder ondersteund.

Met kwaliteitszorg: monitoring en transparantie. Meten is weten. Directies, leerkrachten, leerlingen moeten weten waar ze staan.

Centrale data leerlingen, leerkrachten, directies en scholen worden in eenvoudige verstaanbare vorm aangeleverd.

Leervolgsysteem over ontwikkeling en studievoortgang.

Sterke ondersteuning scholen, directies, leerkrachten en schoolpersoneel vanuit de Dienst Stedelijk Onderwijsbeleid.

Geen onterechte B-stroomverwijzingen. Te veel jongeren worden om verkeerde redenen (bv. taalachterstand) doorverwezen naar het beroepsonderwijs.

Samengevat

1. Eerlijke, rechtvaardige scholen: Iedereen gelijke kansen. Een eerlijk en klantvriendelijk aanmeldsysteem. Co-teaching voor meer differentiatie, een refterrevolutie, een huiswerkevo­lutie.

2. De beste leerkrachten: coaches voor beginnende leerkrachten, twee mensen per klas, promotie van lerarenopleiding in ’t stad.

3. Scholen midden in de samenleving: goede voor- en nabewaking met opgeleide begeleiders en echte activiteiten, school als spil in de buurt via buurtorganisaties, detecteren en opvolgen van moeilijke thuissituaties, investeren in ouderbetrokkenheid.

4. Een stadspact voor onze BSO en TSO jongeren: een gegarandeerde werkplek voor elke jongere met beroepsopleiding

5. Een uitstroomplan voor alle netten: om te zorgen dat bijna iedereen een diploma haalt: van 20% > 5%  • Reacties(0)//www.marcswyngedouw.be/#post13
« VorigeVolgende »