Marc Swyngedouw

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

Open brief aan de schepen van onderwijs (1/4) over Area2020

Verkiezingscampagne 14/10/18Geplaatst door Marc 09 okt, 2018 10:30:48
Foto: Wim Rossiers

WAT U DEED TEGEN SCHOOLUITVAL, IS MARGINAAL

Marc Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen n° 20)

· A’REA 2020 bereikte 601 van de ca. 6.500 leerlingen op het Kiel. En biedt dus geen antwoord op de ongekwalificeerde uitstroom.

· In de communicatie heeft de schepen het altijd over € 1.000.000 voor A’REA 2020. In werkelijkheid ging er in het schooljaar 2017-2018 niet eens € 400.000 naar de projecten van A’REA 2020.

· Het budget daalde in 2018 naar 731.094€. De doelstellingen werden niet gehaald.

· Per bereikte leerling kostte A’REA 2020 liefst € 641.

· Het KAAP-project om ouders Nederlands te leren, bereikte 155 deelnemers is 5 scholen.

· Wij willen het anders en beter!

Geachte heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen,

Het was jammer dat u op 7 september ll. zonder u te verontschuldigen niet aanwezig was op de enige raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO) die uitsluitend over de kwaliteit van het onderwijs ging. Deze raad kwam er op mijn uitdrukkelijke vraag – die vraag dateert overigens al van januari 2018. Het was deze bestuursperiode (2013-2018) de eerste raad van bestuur die uitsluitend over de kwaliteit van het Antwerpse Stedelijk Onderwijs ging. Vreemd toch, dat het bestuur van het Stedelijk Onderwijs het zelden of nooit over de kwaliteit van het onderwijs heeft? We hadden op uw vraag de vergadering een halfuur vervroegd zodat u zeker present kon tekenen. Helaas had u uiteindelijk belangrijkere dingen om handen dan het bespreken van de kwaliteit van het onderwijs in de stadsscholen, nochtans uw quasi enige bevoegdheid. Dat belette u dan weer niet om vervolgens een persconferentie te geven over de inhoud van de vergadering die u niet had bijgewoond.

Ik las dat u zichzelf een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw - weinig kritische - zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Trots klopt u zich op de borst over A’REA 2020. U heeft volgens eigen zeggen het middel gevonden om de torenhoge ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen in Antwerpen te keren. Die uitstroom is inderdaad een drama. De laatste tien jaar hebben in onze stad afgerond 14.000 jongeren zonder kwalificatie of diploma de banken van het secundair onderwijs verlaten. Sinds 2010-2011 was de ongekwalificeerde uitstroom wel in dalende lijn gegaan. Dat was de verdienste van uw voorganger Robert Voorhamme (sp.a) die onder meer het antizittenblijven- en het antispijbelplan lanceerde. Jammer genoeg is de ongekwalificeerde uitstroom onder uw beleid terug gestegen naar 20,7 % in 2015-2016 (het meest recente cijfer). Dat is dubbel zoveel als in Vlaanderen en slechter dan het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (een stad met nog meer kansengroepen dan Antwerpen).

Maar nog eens, volgens u biedt A’REA 2020 het antwoord op de ongewenste ongekwalificeerde uitstroom. Dat plan werd om te beginnen uitsluitend in de wijk het Kiel (en de grens met Hoboken) uitgerold. Het Kiel telt ca. 6.500 leerlingen (basis- en secundair onderwijs samen). Die bezoeken 16 basisscholen en 9 secundaire scholen op het Kiel (en de grens met Hoboken). Alles samen gaat het dus om 25 scholen. In uw verkiezingscampagne en die van uw lijsttrekker stelt u dat A’REA 2020 een proefproject is dat momenteel ‘6.000 kansarme kinderen ondersteunt en begeleidt op het Kiel’. Laat me toe daar sterke en onderbouwde twijfels bij te hebben.

Met A’REA 2020 bereikt u in het schooljaar 2017-2018 schooljaar op het Kiel en omgeving 16 van de 25 scholen. Het speerpunt ‘leertijduitbreiding’ bereikt 9 scholen in het basisonderwijs en 7 in het secundair onderwijs. Dat lijkt een behoorlijk aantal. Maar dat is het alleen op het eerste gezicht. Met het speerpunt ‘ouder‐ en kleuterparticipatie’ bereikt u amper 9 basisscholen. Dat is absoluut onvoldoende. Zonder een gedegen evaluatie – waar we in de raad van bestuur al meer dan een jaar om vragen – zegt u in uw verkiezingscampagne: ‘Dat programma gaan we uitbreiden naar vijf andere wijken.’ Maar wat als A’REA 2020 geen resultaten oplevert, zoals in Rotterdam het geval was? Waarom spant u het paard voor de kar?

Laten we het belangrijkste project van het speerpunt ‘ouderparticipatie’ eens bekijken. Dat is het KAAP-project waar ouders (nieuwkomers) Nederlands leren. Ze doen dat in een groepje in de school van hun kind. Zo leren ze bovenop het Nederlands ook nog iets over de werking van ons onderwijs. Welnu, op het Kiel bereikte u daarmee in 2017 welgeteld… 155 deelnemers. In de hele stad waren er dat amper 241. Binnen A’REA 2020 participeren hierin 5 van de 25 scholen op het Kiel. In heel de stad participeren maar 7 (zeven!) van de 352 scholen. In een stad waar 80% van de leerlingen in het basisonderwijs thuis géén Nederlands spreekt, is dat zonder meer ondermaats.

Nemen we kort de andere projecten onder de loep. U rekent voor de vorming van leerkrachten op Teach for Belgium (TfB), een vzw die de onderwijsgelijkheid in België wil vergroten. De vzw vormt pas-afgestudeerden en al actieve leerkrachten in het lesgeven aan jongeren met een laag sociaaleconomisch profiel (Het Laatste Nieuws 4/9/18). Helaas heeft TfB een partnerschap met slechts 7 (zeven!) scholen in Antwerpen, waarvan één op het Kiel. De op het Kiel georganiseerde Summer Academy trok 150 à 200 leerlingen, maar die kwamen wel uit heel Vlaanderen. TfB vormt jaarlijks 15 à 20 leerkrachten – opnieuw in heel Vlaanderen.

Voor de verhoging van de kleuterparticipatie aan het onderwijs krijgt u steun van het Asiel- Migratie en Integratiefonds (AMIF) van de Europese Unie. Dat werkt aan grotere kleuterparticipatie, met de nadruk op derdelanders. Helaas doen daar slechts 4 (vier!) scholen aan mee. In het kader van het project Mijn buurt, mijn school (waarin schoolkeuze en kennis van het onderwijssysteem centraal staan) bezochten 20 (twintig!) ouders samen 11 scholen in kader van de kleuterparticipatie. Het project Tutoriaat waarin universiteitsstudenten leerlingen in het secundair onderwijs begeleiden met het oog op verder studeren bereikt 2 (twee!) scholen en 48 leerlingen in het gebied van A’REA 2020.

Uw sterprogramma Let’s go Urban (dans en sport) bereikte in 2017-2018 143 leerlingen in 7 scholen. Studio Compass (creatief werk met leerlingen tussen 9 – 12 jaar oud) bereikte jammer maar helaas slechts 144 leerlingen in 2 scholen. Kras jongerenwerking heeft 163 leerlingen in 5 scholen op de teller en het project Kunstkuren (deeltijds kunstonderwijs op school) 151 leerlingen in 7 scholen. Tot slot bereikt Leesbeesten slecht 60 leerlingen. In welgeteld… 1 (één!) school.

Laat me toe, mijnheer de schepen, dit marginale bereikcijfers te noemen. Zo zult u de ongekwalificeerde uitstroom op het Kiel en in de rand van Hoboken dus niet naar beneden halen. Als de leerlingen die participeren aan A’REA 2020 slechts aan één activiteit zouden deelnemen (wat vermoedelijk niet het geval is want het zijn steeds dezelfde scholen die participeren aan de activiteiten leertijduitbreiding) dan zijn maximaal 601 van de 6.500 leerlingen van het Kiel betrokken. Dat is iets meer dan 9% van de doelgroepleerlingen. Dat is veel te weinig om de schooluitval structureel tegen te gaan.

Bij de aanvang van ‘Children’s zone’ - nadien omgedoopt tot A’REA 2020 - stelde u de som van één miljoen euro per jaar in het vooruitzicht voor het Kiel. In realiteit gaf u in het schooljaar 2017-2018 daadwerkelijk minder dan 400.000 uit voor alle projecten (388.954 euro). Waar de overige 600.000 euro heen gaan, is een raadsel. Feit is dat het bereiken van één leerling in het schooljaar 2017-2018 u minimaal 647,18€ euro kostte (zonder de overhead). En dat u momenteel ‘6.000 kansarme kinderen ondersteunt en begeleidt op het Kiel’ is een leugen. Dit soort van communicatie heeft tegenwoordig een naam: fake news.

Dat kan dus anders en veel beter! Meneer Marinower, we willen niet nog eens zes jaar wachten voordat we weten of A’REA 2020 echt werkt. We hebben u al gewezen op de succesvolle programma’s tegen schooluitval in Toronto (Canada) en Londen (VK). We moeten het wiel niet terug uitvinden, maar het aanzwengelen. Laten we het doel van sp.a delen om tegen 2030 de ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen terug te brengen tot 5%. Een zeer ambitieuze maar noodzakelijke doelstelling. Want falen is geen optie.

Met sp.a willen we dat veel meer leerlingen met een diploma op zak de school verlaten. Uit het urgentieplan tegen de ongekwalificeerde uitstroom van sp.a Antwerpen selecteren we enkele voorstellen die we snel willen realiseren en waarvan we zeker weten dat ze werken.

· Wij willen met KAAP minimaal 10 keer meer ouders bereiken. Jaarlijks 2.500 ouders die Nederlands leren in minimaal 125 scholen.

· We willen een stevig uitgebouwd en over het hele grondgebied uitgerold naschools programma dat sportieve, creatieve en samenlevingsgerichte activiteiten aanbiedt aan alle kinderen. Voor- en naschoolse opvang is meer dan babysitten.

· We willen kleinere klassen of klassen met meer dan één leerkracht, te beginnen met het eerste en tweede leerjaar van de lagere school.

· We installeren een buddysysteem voor het inspireren en motiveren van maatschappelijk kwetsbare kinderen in de lagere school. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het project Tutoriaat.

· We sluiten een stadspact voor het vakonderwijs, met daarin een publiek-private gereedschapsnatie met basisgereedschap voor alle leerlingen. De stad zorgt er als regisseur voor dat alle leerlingen uit het vakonderwijs een goede stageplaats vinden.

· We sluiten een banenpact met het bedrijfsleven zodat jongeren met een beroepsopleiding een gegarandeerde werkplek hebben.

Met hoogachting

Marc Swyngedouw  • Reacties(0)